REGULAMIN KONKURSU
„WBIJ 5, ZGARNIJ PIŁKĘ!”


§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa oraz czas trwania konkursu prowadzonego pod nazwą „Wbij 5, zgarnij piłkę!” (dalej „Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest EBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Bronisława Czecha 59, 04-555 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051806, NIP: 5220100628, Regon: 360386779 (dalej „Organizator”).


4. Sponsorem nagród jest Organizator.

5. Konkurs odbywa się w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu oraz właściwe przepisy kodeksu cywilnego.


6. Definicje:
1) „Konkurs” - którego zasady określa niniejszy Regulamin, skierowany do osób fizycznych, zatrudnionych na jakiejkolwiek podstawie prawnej w dziale handlowym dystrybutorów produktów Organizatora oraz w agencjach ochrony, a także innych osób fizycznych i prawnych, polegający na sprzedaży w okresie prowadzenia Konkursu minimum 5 sztuk płyt central alarmowych Callisto CPX 220 lub CPX 230 z oferty Organizatora oraz odpowiedzi na
pytanie konkursowe opisane na stronie Konkursu www.wbij5.pl, w zamian za Nagrodę – replikę oficjalnej piłki Mistrzostw Świata FIFA 2018 Telstar.

2) „Uczestnik” – osoba fizyczna zatrudniona na jakiejkolwiek podstawie prawnej, odpowiedzialna za sprzedaż i zakupy systemów alarmowych w dziale handlowym dystrybutorów produktów Organizatora oraz agencji ochrony, a także inna osoba fizyczna lub prawna, biorąca udział w Konkursie, spełniająca wymagania wskazane w niniejszym Regulaminie.

3) „Zadanie konkursowe” – wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.wbij5.pl i odpowiedź na pytanie konkursowe.

4) „Strona Konkursu” – www.wbij5.pl


7. Biuro Obsługi Konkursu, prowadzone przez Organizatora, czynne będzie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 16.00. Uczestnicy mogą kontaktować się z BOK telefonicznie na numery: 22 518 84 47 lub 22 518 84 37 lub 22 518 84 26, bądź drogą elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Biuro Obsługi Konkursu znajduje się w siedzibie Organizatora, ul. B. Czecha 59, 04-555 Warszawa.


§ 2.
Czas trwania i miejsce prowadzenia Konkursu


1. Konkurs przeprowadzany jest w okresie od 15 maja 2018 roku do 15 lipca 2018 roku włącznie.
2. Konkurs przeprowadzany jest na terenie kraju.


§ 3.
Uczestnicy i zasady Konkursu


1. Konkurs ma na celu promowanie produktu będącego w ofercie Organizatora – płyty centrali alarmowej Callisto CPX 220 i CPX 230.

2. Promowanie rozumiane jest jako sprzedaż minimum 5 płyt central alarmowych Callisto CPX 220 i CPX 230, w okresie objętym Konkursem.

3. Uczestnicy, biorąc udział w Konkursie, skutecznie promując produkt z oferty Organizatora, działać będą z zamiarem osiągnięcia indywidualnych korzyści, ale jednocześnie to działanie nie będzie odbywać się na szkodę podmiotów, w których są zatrudnieni, gdyż produkty i usługi z oferty Organizatora są lub mogą znaleźć się w ofercie tych podmiotów.

4. Uczestnik przystępuje do Konkursu na podstawie w pełni i prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego na stronie internetowej, która znajduje się pod adresem: www.wbij5.pl

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

6. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone w Regulaminie.

7. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, w tym również w zakresie przetwarzanie danych osobowych Uczestnika.

8. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien spełnić następujące warunki:
1) dokonać sprzedaży minimum 5 płyt central alarmowych Callisto CPX 220 i CPX 230, znajdujących się w ofercie Organizatora, w okresie od 15 maja 2018 r. do 15 lipca 2018 r., i powiadomić o tym fakcie Organizatora w formie pisemnej na adres e-mail Biura Obsługi Konkursu,
2) wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.wbij5.pl,
3) wykonać zadanie konkursowe, tj. odpowiedzieć na pytania konkursowe zamieszczone na stronie Konkursu.
9. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie specjalnie w tym celu powołane Jury, które będzie się składało z przedstawicieli Organizatora.
10. Wszyscy Uczestnicy Konkursu, którzy spełnili warunki opisane w § 3 ust. 8 Regulaminu otrzymają Nagrodę.
11. Udział w Konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz działaniami marketingowymi Organizatora.
12. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, w szczególności złożenia nieprawdziwych oświadczeń Organizator może zdecydować o wykluczeniu go z udziału w Konkursie.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu bądź przedłużenia czasu jego trwania bez podawania przyczyny, jeżeli nie będzie się to wiązało z uszczerbkiem dla praw nabytych Uczestników.
14. Wyłącza się prawo udziału w Konkursie pracowników Organizatora oraz osób pozostających z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym.


§ 4 .
Nagrody


1. Nagrodą w Konkursie jest replika oficjalnej piłki Mistrzostw Świata FIFA 2018 Telstar (dalej: „Nagroda”).

2. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się nie później niż do dnia 31 lipca 2018 roku.

3. Zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie.

4. Nagrody zostaną wysłane na adresy korespondencyjne wskazane przez Uczestników w formularzu rejestracyjnym do dnia 10 sierpnia 2018 roku.

5. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, jak również zamiany Nagrody na inną, ani na ekwiwalent pieniężny. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inny podmiot czy osobę.

6. Organizatorowi przysługuje prawo pozbawienia Uczestnika Nagrody w przypadku:
a) braku możliwości nawiązania kontaktu z Uczestnikiem z przyczyn niezależnych od Organizatora w terminie 5 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu,
b) nie okazania dowodów zakupu i/lub odsprzedaży 5 płyt central alarmowych Callisto CPX 220 i CPX 230 dokonanych w okresie przeprowadzenia Konkursu, w sytuacji, kiedy Organizator lub Biuro Obsługi Konkursu o takie
okazanie dowodów poprosi,
c) rezygnacji Uczestnika z Nagrody.

7. Uczestnik otrzymuje jedną Nagrodę za sprzedaż 5 płyt central alarmowych Callisto CPX 220 i CPX 230. Za sprzedaż każdych następnych 5 płyt central alarmowych Callisto CPX 220 i CPX 230, Uczestnik otrzymuje kolejną Nagrodę.


§ 5.
Reklamacje


1. Reklamacje związane z Konkursem, muszą być wysłane do Organizatora, na adres e-mail Biura Obsługi Konkursu w terminie 5 dni od dnia powstania jej przyczyny.

2. Każda reklamacja powinna wskazywać szczegółowe powody reklamacji oraz zawierać:
a. imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację
b. dokładny opis i powód reklamacji

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji.

4. O wynikach postępowania reklamacyjnego składający reklamację zostanie poinformowany na zwrotny adres e-mail lub inny wskazany przez reklamującego.

5. Decyzja Organizatora w zakresie uznania albo nie uznania reklamacji jest ostateczna.

6. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.


§ 6.
Dane osobowe


1. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są zgodnie i na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. (dalej RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119, s.1) Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest zgoda osoby, której dane te dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

2. Administratorem danych osobowych, zgromadzonych w związku ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem Konkursu jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie, opracowywanie.

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na administrowanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w związku ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem Konkursu i wydaniem Nagrody.

4. Podanie danych osobowych w celach opisanych w § 6 ust. 3 jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w Konkursie.

5. Organizator będzie współpracował w celu realizacji Konkursu z operatorem pocztowym lub firmą kurierską w zakresie niezbędnym do doręczenia Uczestnikowi Nagrody, co będziewymagało przekazania doręczycielowi w szczególności imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego Uczestnika, na co uczestnik wyrazi zgodę.

6. Uczestnicy mają prawo dostępu/ wglądu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych w celach opisanych w § 6 ust. 3, mają prawo żądania ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia. Jeżeli jednak żądanie takie zgłoszone zostanie w okresie trwania Konkursu lub w czasie przewidzianym na wydanie nagród, Organizator wykluczy takiego Uczestnika z udziału w Konkursie i pozbawi prawa do Nagrody.

7. Wyrażenie zgody przez Uczestnika na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, nr telefonu oraz adresu poczty elektronicznej przez Organizatora w celach marketingowych Organizatora związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jest nieobowiązkowe.

8. Uczestnicy mają prawo dostępu/ wglądu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych w celach opisanych w § 6 ust. 7, mają prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w każdym czasie.


§ 7.
Postanowienia końcowe


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kwestie techniczne nie leżące po stronie Organizatora, a mające wpływ na wypełnienie warunków Regulaminu oraz możliwość uczestnictwa w Konkursie.

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy; zakres uprawnień Uczestników, Organizatora jest regulowany i oceniany na podstawie zapisów Regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.

4. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji

5. Organizator, ma wyłączne prawo rozstrzygania sytuacji, których Regulamin nie przewiduje.

6. Odpowiedzialność Organizatora w żadnym przypadku nie przekracza wartości Nagrody określonej w niniejszym Regulaminie. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji, w której takie ograniczenie odpowiedzialności pozostaje w sprzeczności z obowiązującym prawem, a w szczególności nie dotyczy szkód wyrządzonych przez Organizatora czynem niedozwolonym lub w sposób zawiniony.

7. Obowiązująca treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursu.